Logo     
Wyszukiwanie
   
Wyszukiwanie zaawansowane
X
   
Zestawy
lewa Kategorie prawa
ŚRUBY
NAKRĘTKI
PODKŁADKI
PRĘTY
BLACHOWKRĘTY
DREWNOWKRĘTY
ZABEZPIECZENIA
NITY ZRYWALNE
NITONAKRĘTKI
LINY
ŁAŃCUCHY
OSPRZĘT ŻEGLARSKI WYROBY ZE STALI A2 i A4
TARCZE ŚCIERNE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA
NARZĘDZIA ELASTYCZNE DO POLEROWANIA
WIERTŁA KOBALTOWE
NARZĘDZIA
CHEMIA TECHNICZNA
AEROZOLE DLA PRZEMYSŁU
KLEJE
ZAMOCOWANIA OGÓLNE
lewa REGULAMIN ZAKUPÓW prawa
   
I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się w domenie www.hurtmet.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
a) Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422);
c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
1) Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
2) Cennik - Koszty Towaru i dostawy dostępne na stronach Sklepu.
3) Dane osobowe - zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
4) Sklep - sklep internetowy znajdujący się w domenie www.hurtmet.pl prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
5) Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów na stronie Sklepu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6) Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
7) Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone przy zamówieniu.
8) Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
9) Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
10) Regulamin - niniejszy Regulamin.
11) Sprzedawca - Przedsiębiorca Izabela Rękawek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HURTMET Izabela Rękawek z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Miejska 13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej będący właścicielem Sklepu Internetowego i dokonujący za pośrednictwem strony internetowej Sklepu sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
12) Strony - Sprzedawca i Zamawiający.
13) Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę.
14) Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
15) Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
16) Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.
   
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zawartość stron Sklepu jest prawnie chroniona.
3. W celu korzystania ze stron sklepu internetowego Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet, a także powinien dokonać bezpłatnej rejestracji.
4. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu - przycisk "Zarejestruj".
5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje w szczególności:
a) login (adres e-mail),
b) hasło,
c) telefon kontaktowy,
d) adres do dostaw (ulica, kod pocztowy, miasto).
6. Zamawiający zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
7. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Zamawiający zobowiązują się do korzystania z Serwisu sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem konta.
9. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest zarówno dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji, a także dla klientów niezarejestrowanych.
10. Zamawiający dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
11. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
12. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail.
13. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
14. W celu usunięcia Konta należy wysłać stosowne oświadczenie z takim żądaniem na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@hurtmet.pl.
15. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego.
16. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:
1) drogą mailową na adres: sklep@hurtmet.pl,
2) drogą telefoniczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00,
3) pod numerem: 600 188 800,
4) fax 32 423 7871, fax 32 423 7003 w. 6, fax czynny całą dobę,
5) listownie - HURTMET Izabela Rękawek , 44-200 Rybnik, ul. Miejska 13.
   
III. Zawarcie Umowy.

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
2. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
3. Wszystkie Ceny Towarów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów, Zamawiający ma wówczas możliwość zdecydowania o dostawie.
5. Informacje dotyczące czasu realizacji dostawy dostępne są w Czas realizacji.
6. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów, jego ilości oraz podać swoje Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia.
7. Poprzez kliknięcie w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Zamawiający wyraża wolę zakupu Towarów znajdujących się w Koszyku zgodnie z ich opisem oraz Ceną, a także kosztami dostawy.
8. Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
9. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
10. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.
11. Sprzedawca potwierdza nadanie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana nie może naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego.
13. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia na zasadzie przedpłaty, płatności online oraz płatności przy odbiorze Zamówienia (tzw. płatność przy odbiorze). Więcej informacji Formy płatności.
14. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
15. Towar wysyłany jest do Zamawiającego na adres wskazany przez Zamawiającego w Formularzu, niezwłocznie po zaksięgowaniu Płatności na rachunku Sprzedawcy.
16. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.
   
IV. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.

1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamowień w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, których Sklep jest nieczynny.
2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany w zamówieniu adres dostawy,
b) Poczty polskiej.
3. Koszt przesyłki zamawianych towarów prezentowany jest Zamawiającemu w tzw. "Koszyku", przed potwierdzeniem składanego zamówienia.
4. Towar dostarczany jest Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu sprzedaży lub faktury, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.
5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje od Sprzedawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość zawierającą:
a) niniejszy Regulamin,
b) przewidywany termin realizacji zamówienia,
c) wzór odstąpienia od Umowy - załącznik nr 1 do Regulaminu,
d) dokument zawierający informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   
V. Zamówienia specjalne.

1. Sprzedawca prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub sprowadzanych z zagranicy.
2. Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Klientem, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.
3. Towary, których dotyczy procedura specjalnych zamówień oznaczone są, jako "Produkt pod zamówienie".
4. Aby zapytać o dostępność Towaru, o której mowa w ust. 3 powyżej można skorzystać z formularza "Zapytaj" umieszczonego obok Towaru.
5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana lub sprowadzana na podstawie specjalnego zamówienia na indywidualne zamówienie Konsumenta.
   
VI. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer rachunku bankowego, jeżeli w takiej formie Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (np. paragon sprzedaży lub fakturę). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub listownie na adres Sklepu. Ponadto Sprzedawca po złożeniu zamówienia przesyła wzór odstąpienia od umowy Zamawiającemu wraz z innymi informacjami, do których przekazania zobowiązują go przepisy prawa.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z uwzględnieniem ust. 8 poniżej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najatańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
VII. Reklamacje.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
3. Reklamacja powinna:
a) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@hurtmet.pl
b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego żądania wymiany towaru.
c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer rachunku bankowego, w przypadku o którym mowa w ust. 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Zamawiającego wskazując przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Informację, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Zamawiającego podany w Formularzu.
d) Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do klientów nie będących Konsumentami.
e) Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.
   
VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
2. Podane dobrowolnie dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub zapewnienia kontaktu z Zamawiającym, chyba że Zamawiający wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach określonych wyrażoną zgodą.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu i prawo poprawiania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Sprzedawcy.
4. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
   
IX. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.hurtmet.pl umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.
5. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
6. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
7. Zamawiający będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta.
   
Załączniki:

1. Wzór odstąpienia od umowy
2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
   
Regulamin w formacie PDF
Copyright © 2003-2018 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone
Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
Regulamin
 
Koszyk: 0.00 zł