Logo     
 
   
 
X
   
Zestawy
Kategorie
ŚRUBY NIERDZEWNE
NAKRĘTKI NIERDZEWNE
PODKŁADKI NIERDZEWNE
PRĘTY NIERDZEWNE
BLACHOWKRĘTY NIERDZEWNE
DREWNOWKRĘTY NIERDZEWNE
ZABEZPIECZENIA NIERDZEWNE
NITY NIERDZEWNE
NITONAKRĘTKI NIERDZEWNE
LINY KWASOODPORNE
ŁAŃCUCHY KWASOODPORNE
ARTYKUŁY ŻEGLARSKIE WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ
TARCZE ŚCIERNE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA
NARZĘDZIA ELASTYCZNE DO POLEROWANIA
WIERTŁA KOBALTOWE
NARZĘDZIA
CHEMIA TECHNICZNA
KEMA AEROZOLE DLA PRZEMYSŁU
KLEJE
ZAMOCOWANIA OGÓLNE
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy dokument zatytułowany ,,Polityka ochrony danych osobowych" - dalej jako Polityka - stanowi mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie HURTMET Izabela Rękawek z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Miejskiej 13 (dalej jako HURMET) oraz prowadzonym przez nie sklepie internetowym pod adresem hurtmet.pl.
2. Niniejsza Polityka stanowi politykę ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
§2

1. Skróty i definicje zamieszczone w niniejszym dokumencie:
a) ,,Polityka" oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu,
b) ,,RODO" oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),
c) ,,Dane" oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu,
d) ,,Dane wrażliwe" oznaczają dane specjalne i dane karne,
e) ,,Dane specjalne" oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
f) ,,Dane karne" oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa,
g) ,,Dane dzieci" oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia,
h) ,,Osoba" oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu,
i) ,,Podmiot przetwarzający" oznacza organizację lub osobę, której HURTMET powierzył przetwarzanie danych osobowych,
j) ,,Profilowanie" oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
k) ,,Eksport danych" oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
l) ,,Rejestr" oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych,
m) ,,HURTMET" oznacza przedsiębiorstwo HURTMET Izabela Rękawek z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Miejskiej 13, NIP 6421055119, REGON 276584375.
ZASADY OGÓLNE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W HURTMET
§3

Filarami ochrony danych osobowych w HURTMET są:
1. Legalność - HURTMET dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
2. Bezpieczeństwo - HURTMET zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
3. Prawa Jednostki - HURTMET umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
4. Rozliczalność - HURTMET dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
§4

HURTMET przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4. w konkretnych celach i jedynie w niezbędnym zakresie (minimalizacja);
5. nie więcej niż potrzeba dla danego celu (adekwatność);
6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7. jedynie przez okres niezbędny do realizacji wyznaczonych celów (czasowość);
8. zapewniając odpowiednie zabezpieczenie danych (bezpieczeństwo).
SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
§5

Na system ochrony danych w HURTMET składają się następujące elementy:
1. Inwentaryzacja danych. HURTMET dokonuje identyfikacji posiadanych przez siebie danych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych ,,kryminalnych" (dane wrażliwe);
b) przypadków przetwarzania danych osób, których HURTMET nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) współadministrowania danymi.
2. Rejestr. HURTMET opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w HURTMET.
3. Podstawy prawne. HURTMET zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i odnotowuje je w Rejestrze, w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy HURTMET przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
4. Obsługa praw jednostki. HURTMET spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę tych praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) Obowiązki informacyjne. HURTMET przekazuje osobom prawem wymagane informacje, w tym informację o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
b) Możliwość wykonania żądań. HURTMET weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
c) Obsługa żądań. HURTMET zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
d) Zawiadamianie o naruszeniach. HURTMET stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
5. Minimalizacja. HURTMET posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.
6. Bezpieczeństwo. HURTMET zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych - zarządza incydentami.
7. Przetwarzający. HURTMET posiada zasady doboru przetwarzających dane na jego rzecz, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
8. Privacy by design. HURTMET zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność.
W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w HURTMET uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
INWENTARYZACJA
§6

1. HURTMET identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
2. HURTMET identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
3. HURTMET identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.
REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
§7

1. Rejestr stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
2. HURTMET prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających HURTMET rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą HURTMET uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, odnotowuje się co najmniej:
a) nazwę czynności,
b) cel przetwarzania,
c) opis kategorii osób,
d) opis kategorii danych,
e) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu HURTMET, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
f) sposób zbierania danych,
g) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
h) informację o przekazaniu danych poza EU/EOG;
i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
§8

HURTMET nie zbiera oraz nie dokonuje przetwarzania danych dzieci bez uprzednio uzyskanej zgody na te czynności udzielonej przez opiekuna prawnego.
§9

1. HURTMET dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
2. Wskazując ogólną podstawę prawną, HURTMET dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne - np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo - wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy - wskazując na kategorie zdarzeń,
w których się zmaterializują, uzasadniony cel - wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
3. HURTMET wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację
i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych
w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
4. Kierownik jednostki organizacyjnej HURTMET ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes HURTMET , kierownik komórki ma obowiązek znać ten konkretny realizowany przetwarzaniem interes.
SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI
§10

1. HURTMET dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
2. HURTMET ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej HURTMET informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w HURTMET, a także zapewnia dostęp do danych kontaktowych dotyczących HURTMET umożliwiających osobom realizację ich praw.
3. HURTMET dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
4. HURTMET wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
5. W celu realizacji praw jednostki, HURTMET zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób , zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
6. HURTMET dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
§11

HURTMET realizuje obowiązki informacyjne poprzez:
a) określenie zgodnych z prawem i efektywnych sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych,
b) informowanie osoby o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby,
c) informowanie osoby o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby,
d) informowanie osoby o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej,
e) określenie sposobu informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym),
f) informowanie osoby o planowanej zmianie celu przetwarzania danych,
g) informowanie osoby przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
h) informowanie odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe),
i) informowanie osoby o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
j) zawiadamianie bez zbędnej zwłoki osoby o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
ŻĄDANIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
§12

1. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, HURTMET wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), HURTMET może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
2. HURTMET informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
3. HURTMET informuje osobę, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
4. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, HURTMET informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych HURTMET nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
5. Na żądanie HURTMET wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. HURTMET wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
6. HURTMET dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. HURTMET ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
W przypadku sprostowania danych HURTMET informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
7. HURTMET uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. HURTMET ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. dane, które są zbędne, nie powinny być przetwarzane). HURTMET może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez HURTMET procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
8.
1. Na żądanie osoby, HURTMET usuwa dane, gdy:
a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
f) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku .
2. HURTMET określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
3. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez HURTMET, podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
4. W przypadku usunięcia danych HURTMET informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
9.
1. HURTMET dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) HURTMET nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do czasu stwierdzenia, czy po stronie HURTMET zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
2. W trakcie ograniczenia przetwarzania HURTMET przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
3. HURTMET informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
4. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych HURTMET informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
10. Na żądanie osoby HURTMET wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona HURTMET, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych HURTMET.
11. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez HURTMET na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), HURTMET uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
MINIMALIZACJA
§13

HURTMET dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
a) adekwatności danych do celów ich przetwarzania,
b) dostępu do danych,
c) czasu przechowywania danych.
§14

1. HURTMET zweryfikował zakres pozyskiwanych danych, spektrum ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
2. HURTMET dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
3. HURTMET przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
§15

1. HURTMET stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).
2. HURTMET stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
3. HURTMET dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
4. HURTMET dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
5. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji HURTMET.
§16

1. HURTMET wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
2. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów HURTMET, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez HURTMET. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.
BEZPIECZEŃSTWO
§17

HURTMET zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.
§18

HURTMET przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
a) HURTMET zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania - wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
b) HURTMET kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
c) HURTMET przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. HURTMET analizuje też możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
d) HURTMET ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym HURTMET ustala przydatność
i stosuje takie środki i podejście jak:
(i) szyfrowanie danych osobowych,
(ii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
(iii) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
§19

1. HURTMET dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
2. HURTMET stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w jego ramach.
§20

HURTMET stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w HURTMET.
§21

HURTMET stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZMIAN
§22

HURTMET zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez HURTMET odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.
POLITYKA COOKIES
§23

1. HURTMET nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego HURTMET.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu HURTMET.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu HURTMET.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu HURTMET.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu HURTMET.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika sklepu HURTMET.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu HURTMET.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach sklepu HURTMET.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach sklepu HURTMET.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu HURTMET.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu HURTMET.pl;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu HURTMET.pl;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu HURTMET.pl;
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy sklepu HURTMET.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika sklepu HURTMET.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Sklep HURTMET.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu HURTMET.pl.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu HURTMET.pl wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze sklepem partnerów.
Copyright © 2003-2024 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone
Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
Regulamin
 
Koszyk: 0.00 zł