Logo     
 
   
 
X
   
Zestawy
Kategorie
ŚRUBY NIERDZEWNE
NAKRĘTKI NIERDZEWNE
PODKŁADKI NIERDZEWNE
PRĘTY NIERDZEWNE
BLACHOWKRĘTY NIERDZEWNE
DREWNOWKRĘTY NIERDZEWNE
ZABEZPIECZENIA NIERDZEWNE
NITY NIERDZEWNE
NITONAKRĘTKI NIERDZEWNE
LINY KWASOODPORNE
ŁAŃCUCHY KWASOODPORNE
ARTYKUŁY ŻEGLARSKIE WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ
TARCZE ŚCIERNE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA
NARZĘDZIA ELASTYCZNE DO POLEROWANIA
WIERTŁA KOBALTOWE
NARZĘDZIA
CHEMIA TECHNICZNA
KEMA AEROZOLE DLA PRZEMYSŁU
KLEJE
ZAMOCOWANIA OGÓLNE
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
   
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się w domenie https://hurtmet.pl.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  a w szczególności przepisy:
Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2013 poz. 1422);
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
a) Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
b) Cennik - Koszty Towaru i dostawy dostępne na stronach Sklepu.
c) Dane osobowe - zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
d) Sklep - sklep internetowy znajdujący się w domenie http://hurtmet.pl prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
e) Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów na stronie Sklepu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
g) Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone przy zamówieniu.
h) Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
i) Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
j) Regulamin - niniejszy Regulamin.
k) Sprzedawca - Przedsiębiorca Izabela Rękawek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HURTMET Izabela Rękawek z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Miejska 13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej będący właścicielem Sklepu Internetowego i dokonujący za pośrednictwem strony internetowej Sklepu sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
l) Strony - Sprzedawca i Zamawiający.
m) Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę.
n) Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
o) Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
p) Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.
   
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§3

1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zawartość stron Sklepu jest prawnie chroniona.
3. W celu korzystania ze stron sklepu internetowego Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet, a także powinien dokonać bezpłatnej rejestracji.


OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§4

1. Zamawiający zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
2. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Zamawiający zobowiązują się do korzystania z Serwisu sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego.


PROCEDURA REJESTRACYJNA
§5

1. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu - przycisk ,,zarejestruj".
2. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje w szczególności:
login (adres e-mail)
hasło
telefon kontaktowy
adres do dostaw (ulica, kod pocztowy, miasto)
3. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem konta.
4. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest zarówno dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji, a także dla klientów niezarejestrowanych.


KONTO UŻYTKOWNIKA
§6

1. Zamawiający dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
2. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
3. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail.
4. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
5. W celu usunięcia Konta należy wysłać stosowne oświadczenie z takim żądaniem na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@hurtmet.pl.
   
ZAWARCIE UMOWY

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
§7

1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów, jego ilości oraz podać swoje Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia.
3. Poprzez kliknięcie w ikonę ,,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Zamawiający wyraża wolę zakupu Towarów znajdujących się w Koszyku zgodnie z ich opisem oraz Ceną, a także kosztami dostawy.
4. Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


PŁATNOŚĆ I KOSZTY DOSTAWY
§8

1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia na zasadzie przedpłaty, płatności online oraz płatności przy odbiorze Zamówienia (tzw. płatność przy odbiorze). Więcej informacji w odnośniku FORMY PŁATNOŚCI.
2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
3. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.
4. Towar wysyłany jest do Zamawiającego na adres wskazany przez Zamawiającego w Formularzu, niezwłocznie po zaksięgowaniu Płatności na rachunku Sprzedawcy.

§9

1. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów, Zamawiający ma wówczas możliwość zdecydowania o dostawie.
2. Koszt przesyłki zamawianych towarów prezentowany jest Zamawiającemu w tzw. ,,koszyku", przed potwierdzeniem składanego zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana nie może naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego.
   
REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARÓW

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
§10

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
2. Zamawiający może składać Zamówienia 24 na dobę przez siedem dni w tygodniu, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamowień w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, których Sklep jest nieczynny.
3. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje od Sprzedawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość zawierającą:
a) niniejszy Regulamin,
b) przewidywany termin realizacji zamówienia,
c) wzór odstąpienia od Umowy - załącznik nr 1 do Regulaminu,
d) dokument zawierający informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.


DOSTAWA TOWARU
§11

1. Sprzedawca potwierdza nadanie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru na terenie Rzeczpospoltej Polskiej, na podany w zamówieniu adres dostawy, za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej,
b) Poczty polskiej.
3. Towar dostarczany jest Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu sprzedaży lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.
4. Informacje dotyczące czasu realizacji dostawy dostępne są w odnośniku CZAS REALIZACJI.
   
ZAMÓWIENIA SPECJALNE
§12

1. Sprzedawca prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub sprowadzanych z zagranicy.
2. Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Klientem, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.
3. Towary, których dotyczy procedura specjalnych zamówień oznaczone są, jako ,,Produkt na zamówienie".
4. Aby zapytać o dostępność Towaru, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu można skorzystać z formularza ,,Zapytaj" umieszczonego obok Towaru.
5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w §13 nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana lub sprowadzanana podstawie specjalnego zamówienia na indywidualne zamówienie Konsumenta.
   
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
§13

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer rachunku bankowego, jeżeli w takiej formie Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (np. Paragon sprzedaży lub fakturę). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub listownie na adres sklepu. Ponadto Sprzedawca po złożeniu zamówienia przesyła wzór odstąpienia od umowy Zamawiającemu wraz z innymi informacjami, do których przekazania zobowiązują go przepisy prawa.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z uwzględnieniem ust. 8 poniżej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
REKLAMACJE
§14

1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
3. Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do klientów nie będących Konsumentami.


PROCEDURA REKLAMACYJNA
§15

1. Reklamacja powinna:
a) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@hurtmet.pl,
b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego żądania wymiany towaru,
c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer rachunku bankowego, w przypadku o którym mowa w §17.

§16

1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Zamawiającego wskazując przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Informację, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Zamawiającego podany w Formularzu.

§17

Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.
   
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§18

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako ,,Administrator") w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), przekazywanych przez Zamawiającego w procesie rejestracji oraz zawarcia Umowy, jest Sprzedający.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dalej jako ,,Zgoda") udzielona przez Zamawiającego w procesie zawarcia Umowy, do którego dochodzi w drodze akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Udzielenie Zgody przez Zamawiającego nie jest obowiązkowe, jednak jej nieudzielenie spowoduje wykonanie Umowy niemożliwym.
4. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zamawiającego w celach marketingowych odbywa się jedynie na podstawie udzielonej przez Zamawiającego odrębnej zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji Umowy przekazywane są przez Administratora firmom kurierskim i pocztowym, dostarczajacym przesyłki, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną.


MINIMALIZACJA
§19

1. Administrator dokonuje przetwarzania danych tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Zamawiającego odrębnej zgody, do czasu wycofania tej zgody.
2. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego dokonywane jest wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem i jedynie w niezbędnym do tego zakresie.
3. Administrator nie dokonuje gromadzenia ani przetwarzania danych osobowych dotyczących osób poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody udzielonej przez opiekuna prawnego takiej osoby.UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
§20

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wycofania Zgody w dowolnym momencie. Dotyczy to również zgody, o której mowa w §18 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do uzyskania informacji na temat dotyczących go danych, a także ich sprostowania, przeniesienia lub usunięcia w określonych prawem przypadkach.
3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania dotyczących go danych osobowych do organu nadzorczego.
5. Wykonania uprawnień wymienionych w punktach 1, 2 i 3 Zamawiający może dokonać za pośrednictwem adresu e-mail: odo@hurtmet.pl.
   
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
3. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.
4. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
5. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl.
6. Zamawiający będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

§22

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://hurtmet.pl umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta.
   
DANE KONTAKTOWE
§23

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:
1) drogą mailową na adres: sklep@hurtmet.pl,
2) drogą telefoniczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00,
3) pod numerem: 600 188 800,
4) fax 32 423 7871, fax 32 423 7003 w. 6, fax czynny całą dobę,
5) listownie - HURTMET .pl, 44-200 Rybnik, ul. Miejska 13.
   
Załączniki:

1. Wzór odstąpienia od umowy
2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
   
Regulamin w formacie PDF
Copyright © 2003-2024 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone
Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
Regulamin
 
Koszyk: 0.00 zł